Kooperativet

Föräldrakooperativ som förskoleform

Ett föräldrakooperativ är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som styrs av föräldrarna.

Som föräldrar har vi möjlighet att bestämma hur verksamheten ska drivas. På Trubaduren ser vi till att alla inkomster går direkt till verksamheten och inga vinster tas ut. Hos oss prioriterar vi att ha en liten förskola med så bra personal som möjligt, dvs utbildad personal och en personaltät verksamhet. Men för att kunna prioritera på detta vis krävs det att föräldrar bidrar till verksamheten.

Vi vet att vi har en suverän verksamhet med bra pedagogik och motiverad personal. På Trubaduren sätter vi barnen och deras behov i centrum och ger dem en bra start på skollivet.

Bidra i styrelsearbetet

För att få ett kooperativ att fungera väl är föräldrarna viktiga. Insatsen kommer säkert att variera över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under sina år på Trubaduren kommer att behövas i förskolans styrelse. Styrelsearbetet varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan och styrelsemöten hålls ca var sjätte vecka. Nuvarande styrelseroller är: ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, personalansvarig, rekryteringsansvarig samt två suppleanter.

Andra ansvarsområden

Är man inte med i styrelsen får man ett annat ansvarsområde som till exempel, rekryteringsansvarig, IT-ansvarig, byggansvarig eller festarrangör.

Oavsett om sitter i styrelsen eller har annat ansvar bör man räkna med att lägga ner ca 3–5 timmar i månaden på att vara med i kooperativet (inklusive jour och bygg dagar). Det är viktigt att man tar sitt ansvar på allvar. Om man inte gör det påverkar det hela verksamheten och speciellt personalens arbetsmiljö vilken i slutändan påverkar våra barn.

Joursystemet

Jour är ett viktigt tillfälle att få ordentlig insyn i verksamheten och brukar vara både intressant och roligt. Man lär känna barnen och personalen på ett väldigt personligt sätt vilket bidrar till den familjekänsla vi har på Trubaduren.

Jour kallas in när t.ex. någon i personalen är sjuk och det krävs förstärkning i personalstyrkan. Jourlista distribueras i förväg så man kan planera in jourdagarna. Man ska räkna med att man kan få jour 1 – 4 gånger per skolår och som mest 10 hela arbetsdagar per skolår (inkluderat jour och eventuella gemensamma aktivitetsdagar).

Bygg-/fixardagar

Under trevliga former träffas vi en lördag- eller söndagförmiddag per termin för att fixa det som behövs i lokalen, till ex sätta upp hyllor, byta glödlampor. Det räcker med att en förälder per familj hjälper till. I övrigt har vi en städfirma som sköter städningen i veckorna och storstäda vid behov.

Festliga tillfällen

På Trubaduren brukar vi ordna något festligt varje termin för föräldrar och personalen tillsammans med barnen. Givetvis firar vi också Lucia och har sommaravslutning.

Intagning

Vi erbjuder plats till den familj vars barn behöver barnomsorg enligt skollagen och följer riktlinjer för fristående förskola i Stockholm stad. Trubaduren är med i Stockholm stads gemensamma köhantering (https://forskola.stockholm/kotid-och-erbjudande-om-plats/). All hantering av kö, hanteras via Stockholm stads barn och elevregister. Placering sköts av kommunen och det går att ställa barnet i kö från barnet är fyllda 6 månader. Trubaduren har ingen platsgaranti med undantag för syskonförtur.

Våra öppettider

Trubaduren följer Stockholm stads riktlinjer för öppettider. Det innebär att vi erbjudet öppettider efter vårdnadshavarnas behov inom ramtiden 6,30 – 18,30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer kontinuerligt upp vårdnadshavarnas behov av öppettider och skulle verksamheten hålla stängt erbjuds alternativ förskola. Vi erbjuder frukost om behov finns före kl 8,00. Trubaduren erbjuder just nu öppet mellan kl 8 – 17, vilket kan komma att förändras om behov uppstår. Trubaduren har ett samarbete med förskolan Roten på Surbrunnsgatan för att säkerställa att den förskolan kan erbjudas till familjer som har behov av barnomsorg när Trubaduren har stängt.

På en dagar varannan vecka stänger Trubaduren kl 15:45 för APT (arbetsplatsträff). Trubaduren håller även stängt fyra heldagar per år för planeringsdag.

Information till familjer

Viktig Information Blankett
Sekretess och tystnadsplikt
Clothing Guide
Klagomålshantering